top of page
About Us
AcademicTheory_logo.png

GROSSBAUM INTELLIGENT INVESTOR

Grossbaum Intelligent Investor är en specialiserad förmögenhetsrådgivare, som hjälper sina kunder med kapitalförvaltning. Bolaget, som grundades år 2015, arbetar utifrån ekonomiprofessorn Benjamin Grahams teorier om hur den defensiva investeraren kan uppnå en hög riskjusterad avkastning. Denna förvaltningsstrategi har visat sig ge en mycket bra årlig avkastning såväl i akademiska studier som för enskilda investerare.

Kundens kapital investeras på samma sätt som vi investerar våra egna medel. Därigenom kan kunden känna sig trygga med att vi förvaltar deras pengar med samma omsorg som våra egna.

 

Nya kunder som delar vår syn på hur ett kapital bäst förvaltas välkomnas. Om Ni önskar påbörja en diskussion hur vi kan hjälpa er så ser vi fram emot ett möte.

VARFÖR GRAHAM?

Att fundera över och besluta om sitt sparande är något som de flesta personer någon gång i livet kommer att ställas inför. Vare sig beslutet avser placering av förmögenhet eller framtida pension, tvingas varje individ någon gång ta ställning till var och hur dessa tillgångar ska förvaltas.

 

Ett lyckat sparande skapar ett tryggare och rikare liv. Det är därför av yttersta vikt att sparandet har bästa förutsättningar att bli framgångsrikt. Sparandet måste planeras och struktureras för hur värden ska skapas och hur risker ska minimeras.

 

För att säkerställa att förvaltningsstrategin verkligen fungerar och är värdeskapande så måste den klara en sträng empirisk prövning. Detta är grunden till varför vi valt att använda oss av Grahams teorier. 

 

EMPIRI

Akademiker och praktiker har länge ägnat mycket tid och kraft åt att undersöka om

värdestrategier (Graham anses vara grundaren av dessa strategier) verkligen kan leda till en konstant hög avkastning. En anledning till att forskare intresserat sig för denna strategi är för att den, med framgång, har nyttjats av framgångsrika investerare. En forskare som relativt tidigt empiriskt studerade tillämpligheten av några av Grahams metoder var Oppenheimer (1984). Oppenheimer (1984) undersökte avkastningen av olika portföljer, skapade utifrån en sammansättning av ett flertal av Grahams urvalskriterier, på de amerikanska börserna från 1974 till 1981. Forskaren fann att portföljer, skapade utifrån en kombination av ett flertal kriterier, ledde till en signifikant högre avkastning än marknaden. Marknadens genomsnittliga årliga avkastning under denna period (inklusive utdelningar) var 14%, men vid användandet av Grahams urvalskriterier kunde en investerare uppnå en årlig genomsnittlig avkastning på 38%.

 

Forskning från senare år rörande värdestrategiers avkastning har visat på liknande resultat (Anderson & Brooks, 2007; Bird & Whitaker, 2003; Brown et al., 2008; Fama & French, 2006). Dessa studier fann att det på samtliga undersökta marknader existerar ett så kallat värdepremium. År 2009 undersökte Pätäri och Leivo värdestrategiers avkastning på den finska aktiemarknaden under perioden 1993-2008. Pätäri och Leivo fann starka bevis för att det existerar ett värdepremium på den finska marknaden vilket, enligt forskarna, inte kunde förklaras eller påverkas av högre risk. Resultaten av sistnämnda studie visade också att den riskjusterade avkastningen för värdeportföljerna var möjlig att förbättra genom att basera aktieurvalet utifrån en kombination av olika värdemått. Att kombinera urvalskriterier var även ett förfarandesätt som Graham förespråkade.

 

Akademiker kan numera generellt sägas vara överens om att värdestrategiers avkastning har överträffat marknadens avkastning (Chan & Lakonishok, 2004; Pätäri & Leivo, 2009).

GRAHAMS LÄRLJUNGAR

När geologer söker efter naturtillgångar, såsom olja, guld, koppar m.m., använder de sig av modeller som indikerar var i terrängen naturtillgångarna finns. På liknande sätt har framgångsrika investerare använt sig av Grahams modeller för att bygga upp förmögenheter på kapitalmarknaden.

 

Kapitalförvaltaren Warren Buffett är den mest framstående investeraren som gått i Grahams fotspår. Buffett, som anses vara världens tredje rikaste person, studerade hos Graham på Columbia Business School. Buffett har beskrivit Graham som den näst mest inflytelserika personen i hans liv, efter hans egen pappa. Boken The Intelligent Investor kallar Buffett för ”By far the best book on investing ever written”.  

 

Walter J. Schloss började sin karriär hos Graham-Newman Corp. År 1955 lämnade Schloss Grahams företag och startade ett eget bolag. Åren 1956–1984 skapade Schloss en årlig genomsnittlig avkastning för sina kunder på hela 21,3%.

 

Irving Kahn var en amerikansk investerare och filantrop. Kahn anses vara den äldsta aktiva investeraren på Wall Street. Han började arbeta med investeringar år 1928 och fortsatte ända fram till sin död år 2015, då 109 år gammal. Kahn var en tidig lärjunge till Graham och populariserade hans idéer.

 

Mario Gabelli är en amerikansk investerare som anses vara en ledande förespråkare för Grahams teorier. År 1997 hedrades Gabelli av Morningstar, då tio av hans aktiefonder hade haft en genomsnittlig årlig avkastning på över 30%.

 

Andra framstående lärjungar till Graham är: William J. Ruane, Charles Brandes, Bruce Greenwald, Charlie Munger, Glenn Greenberg, Seth Klarman, Michael Price och Paul D. Sonkin.

Contact Us
bottom of page