top of page
About Us
AcademicTheory_logo.png

VÅR VISION

Grossbaum Intelligent Investor ska vara den lilla utmanaren mot de stora bankerna och finanshusen. Genom ett bra resultat, hög kostnadseffektivitet och en personlig närvaro ska vi ha branschens nöjdaste kunder. 

AFFÄRSIDÉ

Grossbaum Intelligent Investor erbjuder en marknadsledande förmögenhetsrådgivning som grundar sig på Benjamin Grahams akademiska avhandlingar.  

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi har anammat Grahams mycket enkla men tänkvärda livsfilosofi: "Att varje dag göra något barnsligt, något kreativt och något generöst."

 

För oss innebär det att vi vill:

  • Göra saker annorlunda. Vi ska ha modet att göra saker på ett annat och bättre sätt än vad som är vanligt, när det är till gagn för oss och våra kunder.

  • Vara nyskapande. Vi sätter en ära i att göra ett bra jobb och skapa resultat som vi kan känna oss stolta över. För att åstadkomma ett bra resultat så måste vi ständigt våga utmana oss själva och hur vi arbetar.

  • Göra något välvilligt. Genom vår vision så skapar vi ett bättre och rikare liv för våra kunder och medarbetare.

 

FÖRVALTNINGS-
STRATEGI
FÖRVALTNINGS-
STRATEGI

Vår förvaltningsstrategi utgår från Benjamin Grahams principer om hur den defensiva investeraren bäst förvaltar sitt kapital. Graham sätter upp sju kriterier för investeraren (The Intelligent Investor, 1949). I vår förvaltning kräver vi att bolagen ska uppfylla minst sex av dessa sju kriterier.

Vi investerar globalt i bolag som är stora, framträdande och konservativt finansierade samt med en lång vinst- och utdelningshistorik. Bolagen ska kunna påvisa en vinsttillväxt över tid samt handlas till låga vinstmultiplar och till en låg värdering av det egna kapitalet.  

Genom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas. Vi agerar långsiktigt för att utnyttja ett kontracykliskt agerande, men utnyttjar samtidigt marknadens kortsiktiga svängningar till vår fördel. 

PRAKTISKT FÖRVALTNINGS-ARBETE
 

Grossbaum Intelligent Investor föredrar att investera i företag med en god säkerhetsmarginal, ocykliska verksamheter och attraktiva värderingar. Den koncentrerade portföljen gör det möjligt att göra grundliga analyser och få en mycket djup förståelse för de företag och branscher vi investerar i. För att hitta intressanta investeringsidéer screenar vi varje vecka över 3000 företag där vi letar efter bolag med stabila kassaflöden, starka balansräkningar och en låg värdering. Vi betygsätter företagen utifrån ett antal kriterier. Vi följer även en mängd olika värdepappersbloggar, tittar på hur andra framgångsrika kapitalförvaltare arbetar med sina portföljer. Vi arbetar också med en övergripande bevakningslista med företag som vi vill äga för att hitta attraktiva inträdespunkter.

Investeringsramverket inkluderar också en fundamental värdering av företaget (intrinsic value). Den förväntade avkastningen modelleras utifrån ett antal olika scenarier och en bedömning av företagets resultat inom en rad sannolikheter. Våra framtida vinstprognoser följs kontinuerligt upp för att få feedback för kalibrering av gjorda konfidensnivåer.

Våra nuvarande innehav övervakas och följs upp så noggrant som möjligt. Vi har ett starkt fokus på nedsidesrisken med en djup analys av de viktigaste riskfaktorerna. Vi registrerar kontinuerligt investeringsanmärkningar i ett faktablad för respektive investeringsobjekt. På så sätt följer vi innehaven nära och har möjlighet att snabbt agera om förutsättningarna skulle förändras.

INDIVIDUELLT ANPASSAD
 

Förvaltningsstrategin är ryggraden i hur vi skapar ett värde för våra kunder. Synen på risk och vad som är en bra avkastning skiljer sig dock åt. Därför måste varje kunds individuella portfölj anpassas utifrån kundens förutsättningar. Vanligen önskar kunden då minska portföljrisken i förhållande till modellportföljen. Risken i portföljen sänks då med hjälp av olika typer av räntebärande instrument. På så vis kan vi alltid anpassa kundens portfölj utifrån de enskilda förutsättningar som kunden har.

Contact Us
bottom of page